ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล (Online Data Community Platform for Data Innovation and Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0151)


5 Apr 64
22

(Online Data Community Platform for Data Innovation and Governance)

ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1

64-0151 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมฯ

เลขที่โครงการ 64037443488
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
3 ครั้ง