ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center – DGTi) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0141) (ระหว่างวันที่ 1/4/2564 – 9/4/2564)


1 Apr 64
36

1

DGA-64-0141 ครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคา + เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64037596328
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
4 ครั้ง