ประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศบนระบบคลาวด์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0070)


18 Dec 66
36
1

DGA-67-0070 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66129066864
งบประมาณ 13,395,000.00 บาท
13 ครั้ง
2

DGA-67-0070 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66129066864
งบประมาณ 13,395,000.00 บาท
8 ครั้ง
3

(TOR) DGA-67-0070

เลขที่โครงการ 66129066864
งบประมาณ 13,395,000.00 บาท
12 ครั้ง