ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)


31 ก.ค. 65
42
1