ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)


18 ต.ค. 64
34
1