ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


22 เม.ย. 64
37
1

ประกาศ+แนบท้ายไตรมาส (ตุลา 62-ก.ย.63)

9 ครั้ง