ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานจ้างจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ ครั้งที่ ๒ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


6 Jun 66
42
1