ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และ ราชอาณาจักรสวีเดน สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙ (e-GCEO9) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


20 Mar 66
41