ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0108)


28 Feb 66
19
1