ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ “งานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0133)


9 Mar 66
31
1

DGA-66-0113 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66030007352
งบประมาณ 2,706,250.00 บาท
13 ครั้ง