ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


13 Dec 64
32
1