ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript) (DGA/64/0180)


14 พ.ค. 64
4
1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
3 ครั้ง