ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript) (DGA/64/0180)


14 May 64
87
1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
14 ครั้ง