ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript) (DGA/64/0180)


14 พ.ค. 64
24
1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
10 ครั้ง