ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) (DGA/64/0132)


1 Mar 64
92

ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) (DGA/64/0132)

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ DGA-64-0132

13 ครั้ง