ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) (DGA/64/0132)


1 มี.ค. 64
57

ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) (DGA/64/0132)

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ DGA-64-0132

11 ครั้ง