ประกาศแผนงานเช่าบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0123)


19 Feb 64
45

ประกาศแผนงานเช่าบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0123)

1

64-0123 ประกาศแผน

7 ครั้ง