ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตราฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Thailand) Govenment Information Exchange TGIX) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0119)


4 ก.พ. 64
144

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตราฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Thailand) Govenment Information Exchange TGIX) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0119)

1

64-0119 ประกาศแผน

19 ครั้ง