ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0103)


14 ม.ค. 64
113

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0103)

1

64-0103 ประกาศแผน

24 ครั้ง