ประกาศแผนงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยแนวทาง การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศเพื่อ พัฒนาและให้บริการระบบกลางตามพระราช บัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (DGA/64/0097)


22 Dec 63
281

ประกาศแผนงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยแนวทาง  การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศเพื่อ พัฒนาและให้บริการระบบกลางตามพระราช บัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (DGA/64/0097)

1