ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) DGA/63/0144


13 ก.พ. 63
412

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) DGA/63/0144

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

200 ครั้ง