ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (DGA/63/0301)


1 Sep 63
169

ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (DGA/63/0301)

1

ประกาศแผน DGA-63-0301

33 ครั้ง