ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ ที่มีความมั่นคงปลอดภัย-ข้อกำหนดเครือข่าย และจัดทำคู่มือ (Technical-Reference) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0264)


10 Aug 63
210

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ ที่มีความมั่นคงปลอดภัย-ข้อกำหนดเครือข่าย และจัดทำคู่มือ (Technical-Reference) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0264)

1

63-0264 ประกาศเผญแพร่แผน

53 ครั้ง