ประกาศเผยแพร่จ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการสำหรับพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาทดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/63/0237)


8 Jul 63
179

ประกาศเผยแพร่จ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการสำหรับพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาทดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/63/0237)

1

63-0237 ประกาศแผนจัดจ้าง

65 ครั้ง