ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ DGA/63/0197


5 พ.ค. 63
190

ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ DGA/63/0197

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ DGA-63-0197

95 ครั้ง