ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สป.อว. (อาคารพระจอมเกล้า) ปี 2563 DGA/63/0035


23 Sep 62
292

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สป.อว. (อาคารพระจอมเกล้า) ปี 2563 DGA/63/0035

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

124 ครั้ง