ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0115)


3 ม.ค. 62
143

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0115)

1

62-0115 ประกาศแผน

54 ครั้ง