ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริการ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0292))


30 Aug 62
489

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริการ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1

2.62-0292 ประกาศแผน

209 ครั้ง