ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (DGA/62/0161)


20 ก.พ. 62
271

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (DGA/62/0161)

1

ประกาศเผยแพร่แผน DGA-62-0161

150 ครั้ง