ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (DGA/62/0161)


20 Feb 62
276

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (DGA/62/0161)

1

ประกาศเผยแพร่แผน DGA-62-0161

150 ครั้ง