ประกาศเผยแพร่แผนเช่าบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพร. (DGA/62/0157)


8 ก.พ. 62
196

ประกาศเผยแพร่แผนเช่าบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพร. (DGA/62/0157)

1

ประกาศเผยแพร่แผน DGA-62-0157

117 ครั้ง