ประกาศเผยแพร่แผนบำรุงรักษา (MA) ระบบอุปกรณ์ตรวจจับและบรรเทาการโจมตีเครือข่ายสารสนเทศ แบบ Distributed Denial-of-Service (DDOS) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0133)


10 ม.ค. 62
264

ประกาศเผยแพร่แผนบำรุงรักษา (MA) ระบบอุปกรณ์ตรวจจับและบรรเทาการโจมตีเครือข่ายสารสนเทศ แบบ Distributed Denial-of-Service (DDOS) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0133)

1

62-0133 ประกาศแผน

97 ครั้ง