ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๑ สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/61/0222)


10 เม.ย. 61
813
1

ประกาศแผน

186 ครั้ง