ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๑ สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/61/0206)


10 Apr 61
823
1

ยกเลิกประกาศแผน

199 ครั้ง