ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน รองรับระบบบริการกลางภาครัฐผ่านเครือข่าย GIN (EGA/61/0102)


30 Nov 60
337

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน รองรับระบบบริการกลางภาครัฐผ่านเครือข่าย GIN (EGA/61/0102)

1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

38 ครั้ง