ประกาศเผยแพร่แผนงานเช่าคู่สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Dark Fiber) สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์สำรองข้อมูล EGA/61/0095


22 Nov 60
243

ประกาศเผยแพร่แผนงานเช่าคู่สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Dark Fiber) สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์สำรองข้อมูล EGA/61/0095

1

เผยแพร่แผน

18 ครั้ง