(EGA/61/0037) ประกาศประกวดราคางานวงจรสื่อสารและระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


28 ก.ย. 60
1176

(EGA/61/0037) ประกาศประกวดราคางานวงจรสื่อสารและระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1