(EGA/61/0037) ประกาศประกวดราคางานวงจรสื่อสารและระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


28 Sep 60
1233

(EGA/61/0037) ประกาศประกวดราคางานวงจรสื่อสารและระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1