(EGA/60/0245) ประกาศร่างประกวดราคาซิื้อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


26 Sep 60
39

(EGA/60/0245) ประกาศร่างประกวดราคาซิื้อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1