(EGA/61/0044) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(งานจ้างบริการวงจรสื่อสารเช่า สำหรับกรมปศุสัตว์ ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


26 Sep 60
1138

(EGA/61/0044) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(งานจ้างบริการวงจรสื่อสารเช่า สำหรับกรมปศุสัตว์ ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

1