(EGA/61/0046) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System : GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information : GEIS) สำนักงาน ก.พ. ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


26 Sep 60
1169

(EGA/61/0046) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System : GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information : GEIS) สำนักงาน ก.พ. ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

1