ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (DGA/66/0129)


24 Mar 66
27

งานจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามการโจมตีทางไซเบอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปลายทางของบริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0129)

1

DGA-66-0129 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P66030025326
งบประมาณ 700,000.00 บาท
9 ครั้ง