ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (DGA/66/0118)


17 Mar 66
19

งานจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้บริการในแอปพลิเคชันพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0118)

1

DGA-66-0118 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P66030017434
งบประมาณ 500,000.00 บาท
1 ครั้ง