ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 งานจ้างนำเข้าข้อมูลระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0134)


11 Apr 66
19
1

DGA-66-0134 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66040002402
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
8 ครั้ง