ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานจ้างบำรุงรักษาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0119)


13 มี.ค. 66
5
1

DGA-66-0119 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66030013254
งบประมาณ 1,070,000.00 บาท