ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานสื่อสารสร้างการรับรู้ระบบให้บริการ SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0110)


28 Feb 66
27
1

DGA-66-0110 ประกาศแผยแพร่แผนฯ

เลขที่โครงการ P66020028141
งบประมาณ 1,391,000.00 บาท
7 ครั้ง