ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 และแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0103)


15 Feb 66
30
1

DGA-66-0103 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
9 ครั้ง