ประกาศเผยแพร่การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0226)


24 Jun 65
98
1