ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลปี 2565 ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0179)


8 มิ.ย. 65
61
1

DGA-65-0179 ประกาศแผน

งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
19 ครั้ง