ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างโครงการระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะที่ 2 (THAILAND PASS PHASE II) ภายใต้โครงการสนับสนุนการใช้ดิจิทัลรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.


27 May 65
43
1

DGA-65-0174 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่โครงการ DGA/65/0174
งบประมาณ 46,470,000.00 บาท
22 ครั้ง