ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยโครงการแพลตฟอร์มการบริการแบบแบ่งปันข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระยะที่ ๑) กลุ่มเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง (DGA/65/0135)


16 Mar 65
60
1

DGA-65-0135 ประกาศแผนฯ

งบประมาณ 12,000,000.00 บาท
18 ครั้ง