ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างที่ปรึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรโครงการการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) (DGA/65/0097)


13 Jan 65
42
1

DGA-65-0097 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P๖๕๐๑๐๐๐๗๘๖๐
งบประมาณ 19,743,800.00 บาท
19 ครั้ง