ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำปี 2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/65/0094)


11 Jan 65
38
1

DGA-65-0094 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P๖๕๐๑๐๐๐๓๓๖๙
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
18 ครั้ง