ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0078)


13 Dec 64
17
1

65-0078 ประกาศแผน

งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
3 ครั้ง