ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0089)


24 ธ.ค. 64
75
1

DGA-65-0089 ประกาศเผยแพร่แผนฯ-signed

งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
45 ครั้ง