ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0089)


24 Dec 64
85
1

DGA-65-0089 ประกาศเผยแพร่แผนฯ-signed

งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
46 ครั้ง